Bác sĩ Hồng Cẩm (phải) viện thẩm mỹ Hana tại trung tâm đào tạo và chỉ đạo tuyến

Bác sĩ Hồng Cẩm (phải) viện thẩm mỹ Hana tại trung tâm đào tạo và chỉ đạo tuyến